Старі Санжари
Новосанжарський район, Полтавська область

Регламент

Додаток до рішення

                                                        І сесії VII скликання

від 20.11.2015 року

(із змінами та доповненнями) 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Старосанжарської сільської ради

 

РОЗДІЛ І

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття І. СІЛЬСЬКА РАДА - ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

 

Старосанжарська сільська рада відповідно до Конституції України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “ є органом місцевого самоврядування на території села з власною компетенцією, в межах якої діє самостійно. Строк повноважень сільської ради – п’ять  років.

Сільська рада представляє відповідну територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції, повноваження місцевого самоврядування визначені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами України, цим регламентом.

Сільська рада здійснює свої повноваження на основі активної участі в її роботі кожного депутата та сільського голови . Депутат виконує свої повноваження не пориваючи зв’язків з виробництвом чи службовою діяльністю Рада проводить свою роботу відкрито і гласно , систематично інформує населення про свою діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання .

Сільська рада бере участь в обговоренні питань районного, обласного, республіканського значення, вносить з цих питань свої пропозиції.

 

Стаття 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

 

Діяльність сільської ради будується на принципах:

1) народовладдя;

2) законність;

3) колегіальність;

4) гласність;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність в межах повноважень, визначених законодавствами України;

7) підзвітність та відповідальність перед територіальною громадою;

8) державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

9) судового захисту прав місцевого самоврядування.

 

Стаття 3. СІЛЬСЬКА РАДА ЯК ЮРИДИЧНА ОСОБА.

 

Сільська рада має статус юридичної особи.

 

РОЗДІЛ ІІ

 

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 4. ЕКОНОМІЧНО-ФІНАНСОВА БАЗА СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

 

Економічно-фінансову базу сільської ради становлять:

1) природні ресурси;

2) комунальна власність, інша власність, що служить джерелом одержання доходів місцевого самоврядування і задоволення потреб населення села;

3) фінансові ресурси, що складаються з бюджетних та позабюджетних коштів.

 

Стаття 5. САМОСТІЙНІСТЬ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

 

Сільська рада є правомочною розглядати і вирішувати будь-які питання, віднесені законодавством України до відання місцевого самоврядування та утворюваних нею органів.

Сільська рада утворює свої виконавчі, розпорядчі та інші органи, самостійно встановлює структуру, штати, затверджує фонд і умови оплати праці її працівників відповідно до чинного законодавства. Обслуговування діяльності сільської ради і сільського голови забезпечується апаратом сільської ради. Виконавчі і розпорядчі органи сільської ради підпорядковані сільській раді.

 

Стаття 6. КОМПЕТЕНЦІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

 

 

Загальна компетенція сільської ради, а також питання, що вирішуються виключно сільською радою на її пленарних засіданнях визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Сільська рада є правомочною розглядати і вирішувати будь-які питання, віднесені до її відання законодавством України.

Рішення сільської ради, її виконавчого комітету, прийняті в межах своєї компетенції, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території сільської ради підприємствами (об'єднаннями), організаціями і установами, кооперативами та іншими громадськими організаціями, приватними особами і громадянами. Рішення сільської ради не повинні суперечити Конституції України і чинним законам.

 

РОЗДІЛ ІІІ

СТРУКТУРА І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 7. СЕСІЯ - ОСНОВНА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА РОБОТИ РАДИ. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ СЕСІЇ.

 

Сільська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також із засідань постійних комісій ради.

Сесія сільської ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Сесія сільської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загальної кількості сільської ради. В разі скликання позачергової сесії сільської ради відповідні пропозиції направляються сільському голові у письмовій формі з зазначенням питань для розгляду яких передбачається скликати сесію і обгрунтуванням необхідності її скликання.

Рішення про скликання сесії сільської ради доводиться до відому депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачаються внести на розгляд ради.

Матеріали по питаннях, які вносяться на розгляд сесії сільської ради, доповіді, співдоповіді і проекти рішень готуються сільським головою, постійними комісіями, депутатами із залученням виконавчого комітету. а також господарських органів і громадських організацій.

Підготовка сесії сільської ради ведеться українською мовою. У випадках, якщо депутат не володіє українською мовою, він має право виступати російською мовою. Рішення ради, інші матеріали і документи з питань, що вносяться на розгляд сесії ради, друкуються українською мовою.

Проекти рішень, інші матеріали з питань, які вносяться на розгляд сесій ради, друкуються українською мовою.

Проекти рішень, інші матеріали з питань, які вносяться на розгляд ради, доводяться до відому депутатів не пізніше, як за три дні до відкриття сесії.

Сесія ради правомочна, якщо на її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. В разі відсутності встановленої кількості депутатів за розпорядженням сільського голови проведення сесії переноситься на інший час.

Порядок скликання сесії ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначається даним регламентом.

Протоколи сесії, прийняті нею рішення підписуються сільським головою, у разі відсутності сільського голови - секретарем сільської ради, а у виняткових випадках, коли сесія скликається за пропозицією однієї третини депутатів від загального складу сільської ради - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

 

Стаття 8. ПОРЯДОК РОБОТИ СЕСІЇ.

 

Сесію сільської ради відкриває і веде сільський голова або секретар сільської ради.

Протокол сесії веде секретар сільської ради.

Засідання сільської ради є відкритим і ведеться гласно, але за рішенням ради може бути проведене закрите засідання ради.

Запрошені особи не можуть втручатися у роботу ради, зобов'язані утримуватись від проявів схвалення або несхвалення, дотримуватись порядку і підкорятись розпорядженням головуючого.

У разі грубого порушення порядку особа, яка не є депутатом за розпорядженням головуючого може бути випроваджена із залу засідань ради.

Порядок і тривалість роботи сесії сільської ради, перерви в її роботі встановлюється сесією.

Час для доповіді, як правило, надається в межах 20 хв., для співдоповіді до 10 хв., для виступів у дебатах до 3 хв. За згодою більшості депутатів сільської ради головуючий може продовжити час для виступів. Заяви про надання слова для виступів у дебатах подаються до початку сесії у раду, а під час роботи сесії - головуючому на сесії.

Головуючий на засіданні ради надає слово для виступу у порядку надходження заяв. У разі необхідності головуючий може змінити черговість виступів з оголошенням мотивів такої зміни.

Депутати сільської ради та запрошені особи виступають на засіданні ради тільки після надання їм слова головуючим.

Слово по порядку ведення засідання, для довідки, відповіді на запитання може бути надане головуючим поза чергою.

Депутат сільської ради може взяти слово для виступу по одному і тому питанню не більше як два рази, а запрошена особа - не більше одного, якщо рада не прийме інше рішення.

 

Стаття 9. ГОЛОВУЮЧИЙ НА СЕСІЇ .

 

Головуючий на засіданні сільської ради забезпечує виконання положень цього регламенту;

- головуючий керує засіданням ради, слідкує за дотриманням кворуму та порядку її роботи;

 

- надає слово доповідачам , співдоповідачам та виступаючим у послідовності надходження їх записок секретарю ;

 

- надає слово для виступів у дебатах з обговорюваного питання особам, запрошеним на сесію. При цьому депутати мають право на першочерговий виступ;

 

- має право в необхідних випадках за згодою депутатів продовжити час виступу;

 

- оголошує письмові запити , особисті заяви та довідки депутатів , надає депутатам слово для усних запитів, запитань та довідок, а також зауважень щодо ведення сесії;

 

- проводить голосування депутатів з питань, які потребують прийняття рішень ради та оголошує його результати;

 

- на початку відкритого голосування оголошує кількість пропозиції, які надійшли на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення;

 

- при грубому порушенні порядку засідання має право попросити залишити засідання порушника, який є депутатом сільської ради, дає доручення, пов’язані з забезпеченням роботи сесії , постійним комісіям та депутатам;

 

- не має права коментувати і давати оцінку виступам депутатів, якщо вони не порушили етичні норми.

Головуючий оголошує листи, що надійшли на адресу сесії, а при потребі організує їх розгляд у порядку, визначеному Законом України  « Про місцеве самоврядування в Україні».

Дебати з питання, що розглядається, припиняються за рішенням сільської ради. Перед їх припиненням головуючий інформує про кількість депутатів, які записалися для виступу і виступили. Депутат має право наполягати на виступі з приводу питання, що виноситься на голосування .

За бажанням депутатів, які не виступили, тексти їх виступів можуть додаватися до протоколу сесії.

Після закінчення обговорення доповідачі та співдоповідачі мають право виступити з заключним словом.

При необхідності в кінці сесії надається час, але не більше 20 хвилин, для виступів депутатів з короткими заявами та повідомленнями, дебати щодо цих заяв чи повідомлень не відкриваються.

Запитання головуючому на засіданні ради, доповідачам, виступаючим та іншим особам задаються з місця або подаються у письмовій формі. Відповідь на письмове запитання без вказівки прізвища того, хто його подав, не надається.

Виступаючий на сесії сільської ради не повинен вживати грубі, некоректні вирази, наносити образи депутатам та іншим особам, закликати до незаконних дій. У такому випадку головуючий на засіданні вправі зробити попередження виступаючому про недопустимість таких висловлювань та закликів.

Якщо виступаючий відхиляється від обговорюваної теми, головуючий закликає його притримуватись обговорюваного питання. Якщо виступаючий перевищив відведений йому час для виступу або виступає не по обговорюваному питанню, головуючий після одного попередження позбавляє його слова.

Рішення про припинення дебатів по обговорюваному питанню приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від кількості депутатів сільської ради, присутніх на сесії, а при наявності депутатів, які наполягають на виступі, більшістю не менш як дві третини голосів від кількості присутніх депутатів сільської ради.

 

Стаття 10. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ І ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ.

 

Рішення сільської ради приймається простою більшістю від загальної кількості обраних депутатів сільської ради, крім випадків передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні" і цим регламентом.

Рішення приймається таємним або відкритим голосуванням. При надходженні кількох пропозицій по одному і тому питанні голосування проводиться по цих пропозиціях у порядку їх надходження.

При обранні відкритим голосуванням органів ради та службових осіб голосування проводиться по цих пропозиціях у порядку їх висування.

Кожен депутат чи група депутатів можуть вносити пропозиції про відвід кандидатури до складу органів ради чи на службову посаду з обгрунтуванням такої пропозиції. Відвід вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від кількості присутніх депутатів сільської ради. Кандидатури, по яких не надійшло відводів, вносяться в список для голосування.

Якщо кандидат бере самовідвід, його кандидатура знімається з обговорення і голосування.

При проведенні відкритого голосування підрахунок голосів доручається групі депутатів сільської ради. Склад групи визначається радою.

Голосування може бути проведене без підрахунків голосів по явній більшості, якщо ні один депутат сільської ради не наполягає на підрахунку або перерахунку голосів.

При голосуванні по одному питанню кожен депутат сільської ради має один голос і подає його “за“ пропозицію, “проти“ неї або утримується при голосуванні.

Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях Ради проводиться відкрите поіменне голосування. Підрахунок голосів під час проведення відкритого поіменного голосування здійснюється секретарем плеканого засідання. Процедура проведення відкритого поіменного голосування визначається радою.

 Рішення Ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43, статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

 Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради».

 

Для проведення таємного голосування і визначення його результатів рада із числа депутатів сільської ради обирає лічильну комісію. Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням. До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу органів або посад, що обираються.

Лічильна комісія обирає із свого складу голову, секретаря, членів комісії.

Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

Список схвалених радою для голосування кандидатів (проектів рішень) головуючий на засіданні ради передає лічильній комісії.

Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії по встановленій нею формі і в певній кількості. Бюлетені містять всю необхідну для голосування інформацію.

Час проведення голосування  встановлюється лічильною комісією і доводиться головою комісії до відома депутатів.

Бюлетені заповнюються депутатами у кабіні для таємного голосування шляхом закреслення в бюлетені прізвища кандидата, проти якого він голосує, а в бюлетені по проекту рішення - закресленням слова «за» або «проти» біля варіантів рішень, що пропонуються.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, а при обранні службових осіб бюлетені, в яких залишено дві і більше кандидатури. Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються. Написи на бюлетенях до уваги не беруться.

Обраним вважається депутат, за якого подано більше половини голосів від загальної кількості депутатів сільської ради.

У разі, якщо на посаду було висунуто більше двох кандидатів і кожний з них не був обраний, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які отримали найбільшу кількість голосів.

Якщо ні один із двох кандидатів, включених у бюлетень не отримає більше половини голосів від загальної кількості депутатів сільської ради, проводяться повторні вибори з новим висуненням кандидатур.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують всі члени комісії.

За доповіддю лічильної комісії сесія ради відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

Кожен депутат сільської ради здійснює своє право на голосування особисто. Голосування за інших кандидатур не допускається.

За вимогою не менш як однієї третини депутатів, присутніх на засіданні, проводиться поіменне голосування. Поіменне голосування здійснюється шляхом подання іменного бюлетеня. Підрахунок голосів проводиться складом комісії для таємного голосування.

Результати поіменного голосування оформляються протоколом і затверджуються сільською радою.

У результаті, якщо і повторні вибори не дають результату створюється узгоджувальна комісія, яка обговорює і вносить кандидатури на розгляд сільської ради. Порядок утворення узгоджувальної комісії визначається радою по кожному конкретному випадку окремо.

Якщо узгоджувальна комісії не дійде єдиної думки, сесія може доручити одній з постійних комісій або групі депутатів додатково вивчити питання і внести його на розгляд наступної сесії.

 

РОЗДІЛ IV

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 11. ПОРЯДОК ОБРАННЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ.

 

Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади села.

Сільський голова обирається територіальною громадою села на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять  років в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Його правовий статус, повноваження визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Сільський голова очолює виконавчий комітет сільської ради, головує на його засіданнях.

Сільський голова не може бути депутатом ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Повноваження сільського голови закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Стаття 12, ПОВНОВАЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ.

 

Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання.

Сільський голова:

 

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом, повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, дотримання Конституції України та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади; '

 

2) організовує в межах визначених законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

 

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

 

4) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

 

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету сільської ради;

 

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів влади, апарату ради та її виконавчого комітету;

 

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

 

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

 

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання рішень ради та інших програм, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

 

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності села;

 

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

 

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

 

13) розпорядником бюджетних, позабюджетних (цільових) у тому числі валютних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначених радою;

 

14) представляє територіальну громаду, та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

 

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств. установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

 

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження сільської ради;

 

17) веде особистий прийом громадян;

 

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

 

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчого комітету;

 

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

 

Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. При здійсненні наданих йому повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним, і відповідальним перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів сільської ради сільський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

 

Стаття 13. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

 

Секретар сільської ради обирається за пропозицією сільського голови відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачене законом.

Секретар сільської ради:

а) скликає сесію сільської ради у разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію ради (ч. о, ст. 46 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні" повідомляє депутатам і доводить до відому населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, що передбачено внести на розгляд ради;

 

б) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках немотивованої відмови сільського голови або неможливості сільського голови скликати сесію ради;

 

в) організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

 

г) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

 

д) за дорученням сільського голови координує діяльність постійних комісій та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій; сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень;

 

е) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

 

є) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

 

ж) сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень;

 

з) вирішує за дорученням сільського голови інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

 

Повноваження секретаря сільської ради можуть бути достроково припинені за рішенням сільської ради.

 

РОЗДІЛ V

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 14. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ, УТВОРЕННЯ І ПІДЗВІТНІСТЬ.

 

Постійні комісії сільської ради є органами ради, що обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови, секретаря і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

Сільською радою утворені такі постійні комісії:

 

а) постійна комісія з питань депутатської етики, законності, правопорядку, боротьби із злочинністю, розвитку місцевого самоврядування;

 

б) постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів і цін;

 

в) постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, соціального розвитку села, соціальної політики і праці, освіти, культури, охорони сім'ї, молоді, фізкультури і спорту.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський голова і секретар сільської ради.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 

Стаття 15. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ.

 

Організація роботи постійних комісій сільської ради покладається на голів відповідних комісій. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення секретарю і членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює секретар комісії.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії висновки і рекомендації приймають більшістю голосів від загального складу і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів . Питання, що належать до відання кількох постійних комісій, можуть бути за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, сільського голови, секретаря сільської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільному засіданні, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Повноваження постійних комісій, організація роботи, взаємодія з іншими органами передбачені положенням про постійні комісії сільської ради затвердженим радою.

 

РОЗДІЛ VІ

ДЕПУТАТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 16 . УЧАСТЬ ДЕПУТАТІВ У ЗДІЙСНЕННІ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ .

 

Повноваження депутата сільської ради починається з моменту офіційного оголошення сільською територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчується в день першої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках передбачених Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме:

 

- пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійних комісій;

- невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органа.

Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав , що забезпечують його активну участь у діяльності ради , несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

 

Стаття 17. УЧАСТЬ ДЕПУТАТА В РОБОТІ СЕСІЙ РАДИ І ЇЇ ОРГАНІВ.

 

На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків, а також відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, сільського голови, керівників органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території села.

Орган або посадова особа до яких звернуто запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строк і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями або надсилаються на розгляд підзвітними і підконтрольними їй органами та посадовими особами, які зобов`язані розглянути ці пропозиції і зауваження в строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

Депутат має право знайомитись з будь-якими офіційними документами, що зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування та робити виписки, копіювання цих документів.

Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про Статус депутатів місцевих рад»,  іншими законами.

 

РОЗДІЛ VП

ВИКОНАВЧІ ТА РОЗПОРЯДЧІ ОРГАНИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

 

Стаття 18. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І СКЛАД ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

 

Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень.

Після закінчення повноважень ради, сільського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається сільською радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджується радою за пропозицією сільського голови.

Виконавчий комітет сільської ради утворюється в складі сільського голови, секретаря виконкому та членів виконкому згідно з ст.51 п. З Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Очолює виконавчий комітет сільський голова.

Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їх середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету .

На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють В ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Виконавчий комітет сільської ради є підзвітним і підконтрольним сільській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити депутати сільської ради , крім секретаря ради.

 

Стаття 19. ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

 

Виконавчий комітет сільської ради може розглядати і вирішувати питання :

 

а) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку , цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд сільської ради ;

 

б) координує діяльність підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальних громад, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

 

в) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь інших органів ради, а також їх посадових осіб.

Сільська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між виконавчим комітетом, іншими виконавчими органами ради та сільським головою.

Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання .

Засідання виконавчого комітету скликаються сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ( секретарем виконкому) в міру його необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 

РОЗДІЛ VІІІ.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ .

ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

 

Стаття 20. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ .

 

Органи та посадові особи сільської ради несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

Відповідальність перед територіальною громадою: